Gedragscodes en integriteit

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, in Vlaanderen, Nederland en verder weg. We willen ons werk doen met oog voor integriteit, effectiviteit en kwaliteit.
We houden ons aan externe wet- en regelgeving en aan afspraken die we gezamenlijk met de goede doelen in de branche hebben gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van interne regels en gedragscodes.

Gedragscode van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Alle werknemers en vrijwilligers die zich structureel aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) verbinden, onderschrijven onze gedragscode.
Het NBG streeft naar een klimaat waarin we op een respectvolle en integere manier met elkaar omgaan. Integriteit gaat over waarden en deugden, over wat eerlijk en rechtvaardig is en over wat we met elkaar behoorlijk en onbehoorlijk vinden.

Alle werknemers en vrijwilligers die zich structureel aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) verbinden, onderschrijven onze gedragscode.

Het NBG streeft naar een klimaat waarin we op een respectvolle en integere manier met elkaar omgaan. Integriteit gaat over waarden en deugden, over wat eerlijk en rechtvaardig is en over wat we met elkaar behoorlijk en onbehoorlijk vinden.

Binnen onze missie ‘Ieder mens kan de Bijbel als bron voor zijn of haar leven ontdekken, lezen en omarmen’ staan vijf kernwaarden centraal:

  1. Liefde voor de Bijbel – uit onze activiteiten, producten en diensten blijkt de liefde voor de Bijbel.
  2. Behoefte bijbellezer centraal – we willen de bijbelse boodschap doorgeven aan mensen op een manier die aansluit bij hun behoeften.
  3. Zorgvuldig en enthousiast – we werken als medewerkers  zorgvuldig, gedreven en vol enthousiasme aan de missie.
  4. Interconfessionele houding – we werken vanuit respect voor verschillende opvattingen over de Bijbel, en werken samen met alle soorten kerken in Nederland en Vlaanderen.
  5. Duurzaam – we zetten ons in voor een duurzame aarde.

Gedragscode Fondsenwerving

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wil dat alle werknemers en vrijwilligers die zich bezighouden met fondsenwervende activiteiten en daaraan gerelateerde werkzaamheden dat volgens de gedragscode voor Fondsenwerving doen.
Eerlijkheid en integriteit staan daarbij voorop. We willen ons werk op een betrouwbare manier doen, met respect voor de mensen die we benaderen.
We houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving, en respecteren de privacy, vrijheid van keuze en de belangen van iedereen waar we mee in aanraking komen.

Integriteit

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) wil alle medewerkers en vrijwilligers een veilige werkplek bieden. Dat kan alleen als zij respectvol met elkaar en met samenwerkingspartners omgaan. Er is dus geen plaats voor machtsmisbruik, fraude, (seksueel) wangedrag of intimidatie. Om daarin transparant te zijn, verklaren alle medewerkers en vrijwilligers zich te zullen houden aan de gedragscode integriteit. Om misstanden en schendingen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt bij integriteitsgevoelige functies een VOG gevraagd.
Het NBG bevordert een werksfeer waarin collega’s elkaar kunnen aanspreken op (grensoverschrijdend) gedrag. Mochten mensen onverhoopt toch slachtoffer worden van wangedrag binnen het NBG, of een vermoeden hebben van misstanden binnen het NBG, dan is het van groot belang dat ze dit veilig kunnen melden. Dat geldt ook voor mensen die getuige hiervan zijn. Zij kunnen contact opnemen via . Deze mail wordt alleen gelezen door de directiesecretaresse en de integriteitsfunctionaris. Deze laatste zal de melding opvolgen. Het doel is meldingen zorgvuldig af te handelen en indien nodig effectieve maatregelen te nemen. Mocht een integriteitsmelding niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan men dit melden bij het Gimd via

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over ons werk, kunt u een klacht indienen. Daarvoor hebben we een klachtenprocedure ontwikkeld.