Woensdag 23 augustus: Matteüs 15:21-28

21En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. 22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 24Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Elke dag de bijbeltekst ontvangen? Volg ons op Twitter

Dinsdag 22 augustus: Psalm 54

[54]1Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een kunstig lied van David, 2toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: ‘Weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt?’
 
3God, bevrijd mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw macht.
4God, luister naar mijn gebed,
hoor de woorden van mijn mond.
 
5Vreemden vallen mij aan,
zij staan mij met geweld naar het leven,
zij houden God niet voor ogen. sela
 
6Zie, God is mijn helper,
de Heer is het die mijn leven draagt.
7Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers,
toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.
 
8Van harte zal ik u offers brengen
en uw naam loven, HEER, want hij is goed:
9hij heeft mij uit de nood gered,
onbevreesd zie ik mijn vijanden aan.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Maandag 21 augustus: Jeremia 23:25-40

25Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb een droom gehad!” 26Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? 27Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 28Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer.
Wat heeft stro met graan gemeen? – spreekt de HEER.
29Is mijn woord niet als een vuur,
als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.
30Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar napraten 31en steeds zo zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen; 32ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, die profeten die misleidende dromen profeteren en mijn volk met hun leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER.
33En als een profeet, een priester of wie dan ook vraagt: “Welke last geeft de HEER ons met zijn woorden te dragen?” antwoord dan: “Jullie zelf zijn die last,* maar ik zal jullie afwerpen – spreekt de HEER.” 34De profeet, priester of wie dan ook die het nog over een “last van de HEER” heeft straf ik, samen met zijn hele familie. 35Vraag elkaar liever: “Wat heeft de HEER geantwoord,” of: “Wat heeft de HEER gezegd?” 36Spreek niet langer over een “last van de HEER”. Ieder zegt op last van mij te spreken, maar daarmee verdraaien jullie de woorden van de levende God, de HEER van de hemelse machten, jullie God. 37Vraag een profeet liever wat de HEER geantwoord heeft, of wat hij gezegd heeft. 38Dit zegt de HEER: Als jullie toch over een “last van de HEER” spreken, terwijl ik jullie heb verboden dat te doen, 39zal ik jullie optillen* en van me afwerpen, samen met de stad die ik jullie en je voorouders gegeven heb. 40Ik breng eeuwige smaad en schande over jullie, die nooit zal worden vergeten.’
Noten
(23:33) Jullie zelf zijn die last – Volgens sommige oude vertalingen. MT: ‘Welke last?’
(23:39) zal ik jullie optillen – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften. MT: ‘zal ik jullie vergeten’.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 20 augustus: Jeremia 23:9-24

9Over de profeten.
 
‘Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft,
ik lijk wel dronken, beneveld door wijn –
door toedoen van de HEER,
door zijn heilige woorden.’
 
10‘Overal is ontrouw,
heel het land zucht onder de vloek,
verdroogd is het groen in de woestijn.
Ieder vliegt af op het kwaad
en vindt zijn kracht in onrecht.
11Want profeten en priesters zijn verdorven,
zelfs in mijn tempel moet ik hun wangedrag aanzien
– spreekt de HEER.
12Daarom zal hun weg een glibberig pad zijn,
ze struikelen in het duister, en komen ten val.
Als ik met hen afreken,
tref ik hen met onheil – spreekt de HEER.
 
13Bij Samaria’s profeten zag ik ongehoorde dingen:
ze lieten zich door Baäl leiden
en misleidden Israël, mijn volk.
14Bij Jeruzalems profeten zie ik gruwelijke dingen:
overspel! leugen op leugen!
Zij steunen de boosdoeners,
zodat die niet breken met hun kwalijke praktijken.
Iedereen is even slecht geworden
als de inwoners van Sodom en Gomorra.
15Daarom – dit zegt de HEER van de hemelse machten over de profeten:
Ik geef hun alsem te eten en giftig water te drinken,
want de profeten van Jeruzalem
hebben heel het land met hun verdorvenheid besmet.
 
16Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels, ze komen niet van de HEER. 17Tegen hen die mij minachten durven ze te zeggen: “De HEER zegt dat het jullie goed zal gaan.” En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden zeggen ze: “Nee, onheil blijft je bespaard.” 18Wie het raadsbesluit van de HEER kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen.
19De HEER zendt een woedende wind,
een razende storm treft de verdorvenen.
20Zijn brandende toorn komt niet tot bedaren
voor hij zijn plan geheel heeft uitgevoerd.
Eens zullen jullie dat ten volle begrijpen.
21Ik heb die profeten niet gezonden,
toch rennen zij of zij mijn boden waren.
Ik heb niet tot hen gesproken,
toch spreken zij of zij profeten waren.
22Hadden ze mijn raadsbesluit vernomen,
dan hadden ze mijn volk mijn woorden laten horen,
het opgeroepen zijn verdorven levenswandel op te geven,
te breken met zijn kwalijke praktijken.
 
23Ben ik alleen een God van dichtbij,
ben ik niet ook een God van ver? – spreekt de HEER.
24Als iemand zich verbergt,
zou ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER.
Ben ik niet overal,
in de hemel en op aarde? – spreekt de HEER.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Zaterdag 19 augustus: Jeremia 22:24-23:8

24Zo waar ik leef – spreekt de HEER –, ook al droeg ik jou, koning Jechonja van Juda, zoon van Jojakim, als een zegelring aan mijn rechterhand, ik zou je ervan afrukken. 25Ik lever je uit aan hen die je naar het leven staan, aan de mensen voor wie je zo bang bent: koning Nebukadnessar van Babylonië en de Chaldeeën. 26Ik werp je weg, samen met je moeder, samen met haar die jou ter wereld bracht. Jullie worden weggevoerd naar een land waar jullie niet geboren zijn en daar zullen jullie sterven. 27Hoezeer jullie ook verlangen om naar dit land terug te keren, dat zal niet gebeuren.
28Is Jechonja soms een afgedankte, stukgeslagen pot,
is deze man een kruik die nergens meer toe dient?
Waarom worden hij en zijn kinderen weggeworpen,
verdreven naar een onbekend land?
29Land, o land, luister naar de woorden van de HEER! 30Dit zegt de HEER: Stel deze man als kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven mislukt is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over Juda regeren.
 
[23]1Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 2Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.
5De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
7Daarom, de dag zal komen – spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” 8maar: “Zo waar de HEER leeft, die de nakomelingen van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij hen verbannen had.” Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.’
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Vrijdag 18 augustus: Jeremia 22:10-23

10Treur niet om een dode,
weeklaag niet om hem.
Treur liever om hem die verbannen werd:
hij ziet zijn geboorteland niet terug.
11Dit zegt de HEER over koning Sallum van Juda, die zijn vader Josia is opgevolgd: Hij heeft deze stad verlaten en zal niet meer terugkeren. 12Sallum zal sterven in het land waarheen hij verbannen werd; dit land zal hij niet terugzien.
 
13Wee hem die zijn huis op onrechtvaardigheid bouwt,
die de bovenvertrekken met onrecht schraagt,
die anderen voor zich laat werken
maar hun geen loon betaalt,
14die zegt: “Ik bouw voor mezelf een indrukwekkend paleis,
met ruime bovenvertrekken, vol vensters,
bekleed met cederhout,
prachtig rood geverfd.”
15Ben je koning door de pracht van je cederhout?
Je vader had aan niets gebrek.
Recht en gerechtigheid handhaafde hij –
en hij leefde in voorspoed.
16Hij beschermde het recht van armen en behoeftigen –
en hij leefde in voorspoed.
Is dat niet: mij kennen?
– spreekt de HEER.
17Maar jouw ogen en jouw hart
zijn slechts op eigen voordeel gericht,
op onschuldig bloed vergieten,
op afpersen en uitbuiten.
18Daarom – dit zegt de HEER
over koning Jojakim van Juda, zoon van Josia:
Niemand zal een klaaglied zingen:
“Ach mijn broer, ach mijn zuster.”
Niemand klaagt: “Ach heer, ach majesteit.”
19Als een ezel wordt hij uitgedragen,
weggesleept en weggegooid,
ver buiten de poorten van Jeruzalem.
 
20Beklim de Libanon en schreeuw het uit,
verhef je stem in Basan,
schreeuw het uit vanaf de Abarim,
want al je minnaars zijn verslagen.
21Ik sprak tot jou toen jij je veilig waande,
maar je zei: “Ik luister niet.”
Zo ben je al vanaf je jeugd,
nooit heb je naar mij geluisterd.
22De wind zal al je herders hoeden,
al je minnaars gaan in ballingschap.
Ja, dan word je beschaamd en sta je te schande
vanwege je kwalijke praktijken.
23Jij die zetelt op de Libanon,
in cederbomen nestelt,
wat zul je zuchten en kreunen,
zoals een vrouw in barensnood.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Donderdag 17 augustus: Jeremia 21:11-22:9

11-12Over het koningshuis van Juda.
 
‘Luister naar de woorden van de HEER, huis van David!
Dit zegt de HEER:
Handhaaf het recht elke dag,
red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker.
Anders slaat mijn toorn uit als een vuur,
een brand die niet te blussen is,
vanwege jullie kwalijke praktijken.
 
13Jeruzalem, ik zal je straffen – spreekt de HEER –,
jij die in een vallei gelegen bent,
op geëffende rotsen gebouwd.
Je inwoners denken:
Wie zou ons kunnen aanvallen,
wie zou onze huizen kunnen binnendringen?
14Ik ben het die je straffen zal,
ik geef jou je verdiende loon – spreekt de HEER.
Ik steek je cederhouten zuilen in brand,
heel de stad wordt door het vuur verteerd.’
 
[22]1Dit zei de HEER: ‘Ga naar het paleis van de koning van Juda en breng hem deze boodschap: 2Luister naar de woorden van de HEER, koning van Juda. U die op de troon van David zit, luister, samen met uw hovelingen en uw onderdanen, die door deze poorten naar binnen gaan. 3Dit zegt de HEER: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in deze stad geen onschuldig bloed. 4Nemen jullie dit alles in acht, dan zullen Davids troonopvolgers door de poorten van dit paleis gaan, gezeten op paarden of rijdend op wagens, vergezeld van hun hovelingen en hun volk. 5Maar als jullie niet naar deze woorden luisteren, dan zweer ik bij mijn eigen naam dat dit paleis in puin zal vallen – spreekt de HEER.
 
6Dit zegt de HEER tegen het paleis van de koning van Juda:
Ik zie in jou de bossen van Gilead,
de toppen van de Libanon.
Maar ik maak je tot een woestijn,
tot een uitgestorven stad.
7Ik stuur slopers met bijlen op je af,
ze hakken je mooiste cederhout aan stukken,
ze geven het prijs aan het vuur.
8Dan zullen vele volken langs deze stad trekken en vragen: “Waarom heeft de HEER deze machtige stad zo zwaar getroffen?” 9En het antwoord zal zijn: Ze hebben het verbond met de HEER, hun God, verbroken, ze hebben neergeknield voor andere goden en die vereerd.
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Woensdag 16 augustus: Jeremia 21:1-10

Verzoek van koning Sedekia
[21]1De HEER richtte zich tot Jeremia, nadat koning Sedekia Paschur, de zoon van Malkia, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar hem toe gestuurd had. Ze zeiden tegen Jeremia: 2‘Nu koning Nebukadnessar van Babylonië ons aanvalt, willen wij u vragen de HEER voor ons te raadplegen. Misschien zal hij opnieuw wonderdaden verrichten en zal de vijand het beleg opbreken.’ 3Jeremia antwoordde: ‘Zeg tegen Sedekia het volgende: 4Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik zal jullie dwingen je niet langer buiten, maar binnen de muren van de stad tegen de koning van Babylonië en de Chaldeeën te verdedigen. 5Ikzelf zal met krachtige, sterke hand tegen jullie strijden, vervuld van grote woede en toorn. 6Ik zal deze stad treffen met een verschrikkelijke pest, waaraan mensen en dieren zullen sterven. 7En dan – spreekt de HEER – lever ik koning Sedekia van Juda, zijn hof en allen die in deze stad de pest, het zwaard en de honger hebben overleefd, uit aan koning Nebukadnessar van Babylonië, aan hun vijanden, die hun naar het leven staan. Hij zal hen aan het zwaard rijgen en niemand sparen; hij zal onverbiddelijk zijn en geen medelijden hebben.’
8De HEER sprak: ‘Zeg tegen dit volk: Dit zegt de HEER: Ik geef jullie de keuze tussen leven en dood. 9Wie hier blijft zal sterven door het zwaard, de honger of de pest, maar wie de stad verlaat en zich overgeeft aan de Chaldese belegeraars zal zijn leven behouden. 10Want ik heb mij tegen deze stad gekeerd: ik zal haar niet redden, maar ten onder laten gaan – spreekt de HEER. Ze zal de koning van Babylonië in handen vallen en hij zal haar in vlammen doen opgaan.’
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap